dental lab

Ceramic inlay. Porcelain: Vita VM®7.

 

Photo by: Dora Papakyriakou Photo by: Dora Papakyriakou